ᑐᑭᒧᐊᒍᑎᖓ Toggle


ᖃᐅᔨᑎᑦᓯᒋᐊᖕᖓᐅᑎᒃ

 • ᑐᑦᓯᐊᓂᒃᑯᑦ ᐱᒋᐊᕈᓯᕐᓂᖅ, ᑐᑭᒧᐊᒍᑎᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᖃᐅᔨᑎᑦᓯᒋᐊᖕᖓᐅᑎᒃ
 • ᖃᐅᔨᒋᐊᕐᕕᖃᕐᓂᒧᑦ ᑐᖕᖓᕕᒋᔭᐅᓚᖓᔪᖅ
 • ᑌᑦᓱᒪᓂ ᐊᑑᑎᓯᒪᔪᓂᒃ ᑕᑯᑎᑕᐅᓂᖅ
 • ᑐᓴᕐᑎᓯᓃᑦ

ᑭᓇᐅᓂᕗᑦ (ᑐᓴᕐᑎᓯᐅᑎᒃ 1)

 • ᐃᓗᕐᕈᓯᖅ ᓇᓗᓀᕐᑕᐅᒪᒍᓯᕐ
 • ᓂᕿᑦᓴᓯᐅᕐᓂᖅ
 • ᓄᓇᖁᑎᒋᔦᑦ
 • ᐊᕙᑎᓅᓕᖓᔪᑦ ᓄᓇᖁᑎᓅᓕᖓᔪᓪᓗ ᐸᕐᓇᑕᐅᓯᒪᓂᖏᑦ
 • ᐃᓱᓕᒋᐊᕈᑎᒃ

ᓄᓇᓕᕗᑦ (ᑐᓴᕐᑎᓯᐅᑎᒃ 2)

 • ᐃᓄᑐᙯᑦ, ᐃᓄᐃᑦ ᐊᕐᓀᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐅᕕᒃᑫᑦ
 • ᐃᓕᓐᓂᐊᓂᖅ
 • ᐃᓗᓯᓕᕆᓂᖅ
 • ᐃᓪᓗᖃᕐᓂᖅ
 • ᐃᕐᖃᑐᐃᕕᓕᕆᓂᖅ ᐃᓅᖃᑎᒌᓪᓗ ᒪᓕᒐᖏᑦ
 • ᓄᓇᓖᑦ ᐱᕙᓪᓕᐊᑎᑕᐅᓂᖓ
 • ᓂᕿᓕᕆᓂᖅ
 • ᐱᓇᓱᒐᑦᓴᓕᕆᓂᖅ
 • ᐃᓱᓕᒋᐊᕈᑎᒃ

ᓄᓇᖁᑎᕗᑦ (ᑐᓴᕐᑎᓯᐅᑎᒃ 3)

 • ᓂᐅᕐᕈᑐᓕᕆᓂᖅ
 • ᐅᔭᕋᓐᓂᐊᓂᖅ
 • ᐃᑯᒪᓕᐅᕐᓂᖅ
 • ᐃᖏᕐᕋᐅᑎᓕᕆᓂᖅ
 • ᑐᓴᕈᑎᓕᕆᓂᖅ
 • ᐃᓱᓕᒋᐊᕈᑎᒃ (ᑐᑭᓯᓇᕐᑎᑕᐅᒋᐊᕐᓂᖏᑦ ᐱᓂᐊᕐᓂᓕᕆᒍᑎᐅᓗᐊᖕᖑᐊᖃᑦᑕᑐᑦ)

ᑐᕌᕐᓂᕆᒍᒪᔭᕗᑦ (ᑐᓴᕐᑎᓯᐅᑎᒃ 4)

 • ᓄᓇᓖᑦ ᑐᕌᕐᓂᓕᐊᕆᒍᒪᔭᖏᑦ ᓄᓇᓕᒻᒥᑕ ᓄᓇᕕᓕᒫᒥᓪᓗ ᐱᕙᓪᓕᐊᑎᑦᓯᒍᑎᐅᓂᐊᕐᑐᓂᒃ

pdf-icon

Please click on the icon to download a PDF version of this page.

banner